Regulamin rezerwacji i pobytu

Będziemy Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu poniższego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju, komfortu i bezpieczeństwa wszystkich naszych Gości.

 

1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1.1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez firmę Usługi Turystyczne Stanisław Zając z siedzibą w Sarbinowie w zakresie odpowiedzialności oraz przebywania Gości na terenie obiektu Dom Przy Plaży i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez spełnienie przynajmniej jednej z przesłanek: podpisanie karty pobytu, dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Złożenie skutecznej rezerwacji - dokonując ww. czynności, potwierdza, iż Gość zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

1.2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Domu Przy Plaży.

1.3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym pokoju, a także na stronie internetowej. Na życzenie Gościa może zostać przesłany na wskazany adres.

1.4. Gość - osoba, która dokonała skutecznej rezerwacji.

1.5. Dom Przy Plaży - obiekt noclegowy zarządzany przez firmę Usługi Turystyczne Stanisław Zając - ilekroć mowa o Domu Przy Plaży należy rozumieć odpowiedzialność, prawa i obowiązki firmy zarządzającej obiektem.

 

2 DOBA HOTELOWA

2.1. Pokój/apartament wynajmowany jest na doby.

2.2. Pobyt trwa od godziny 16:00 pierwszego dnia rezerwacji do godziny 10:00 dnia ostatniego.

2.3. Oddanie kluczy po uprzednim sprawdzeniu pokoju/apartamentu przez pracownika Dom Przy Plaży następuje nie później niż  o 10:00 dnia ostatniego, po uprzednim umówieniu się na dokładną godzinę zdania pokoju dzień wcześniej.

2.4. Prośbę o przedłużenie pobytu Gość powinien zgłosić jak najszybciej. Dom Przy Plaży uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości.

2.5. Zatrzymanie pokoju przez Gościa po godzinie 10.00 skutkuje naliczeniem kosztów wysokości 50% należności za 1 dobę w pokoju.

 

3 REZERWACJA I PŁATNOŚCI

3.1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, mailem lub wypełnić formularz rezerwacyjny na stronie www.domprzyplazy.eu. Dokonując rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celach marketingowych świadczonych przez Dom Przy Plaży oraz w celach związanych z realizacją rezerwacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych (Polityka Prywatności opisana jest w odrębnym dokumencie i dostępna jest dla Gości).

3.2. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem, podpisanie karty pobytu oraz dokonanie opłaty za cały pobyt niezwłocznie po przyjeździe, jeśli z jakichś względów opłata ta nie została uregulowana wcześniej.

3.3. Zadatek lub uiszczona opłata za pobyt nie ulega zwrotowi.

3.4. Wynajęte pokoje i apartamenty nie mogą być przekazywane ani udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 3.12.

3.5. Osoby niezameldowane w Domu Przy Plaży mogą gościnnie przebywać w Domu Przy Plaży od godziny 7:00 do godziny 22:00.

3.6. W celu rezerwacji należy wpłacić bezzwrotny zadatek w wysokości 25-50% należnej opłaty w określonym wyżej czasie. Pozostałą należność za pobyt należy zapłacić według ustalonego harmonogramu wpłat jednak nie mniejszej niż 75% przed przyjazdem. Ostateczny harmonogram wpłat generowany jest przez system rezerwacji elektronicznej lub ustalany indywidualnie przez kierownika Recepcji.Obiekt zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji przed przyjęciem płatności i ostatecznym potwierdzeniem klientowi  aktualności rezerwacji.

3.7. Za moment zawarcia umowy uznaje się moment przyjęcia i zaksięgowania płatności przez Dom Przy Plaży oraz potwierdzenia przez obiekt rezerwacji jako aktualnej/przyjętej.

3.8. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata – bezzwrotny zadatek 25 -100%. Wstępna rezerwacja aktywna jest maksymalnie 24h od złożenia deklaracji w elektronicznym systemie rezerwacji, telefonicznie lub mailowo. Brak wpłacenia zadatku w określonym wyżej czasie, brak potwierdzenia przyjęcia płatności czy preautoryzacji karty przez Dom Przy Plaży,  jak i brak uregulowania reszty należności, skutkuje anulowaniem rezerwacji.

3.9. Dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza potwierdzenie akceptacji niniejszego Regulaminu przez osobę dokonującą rezerwacji.

3.10. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.

3.11. Nie pojawienie się Gościa do godz. 9.00 dnia następnego (przyjazd na drugi dzień) jest równoznaczne z rezygnacją z rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innej osobie, jeżeli nie ustalono inaczej.

3.12. Metody płatności:

a)Przelew tradycyjny (oraz przesłanie potwierdzenia przelewu przez system rezerwacji elektronicznej, mailowo lub w inny ustalony z kierownikiem Recepcji sposób)

b)Płatność kartą płatniczą/kredytową

c)Płatność gotówką – wymagana preautoryzacja karty kredytowej –zabezpieczenie środków na karcie na poczet późniejszej zapłaty. W takim wypadku Gość może dokonać płatności za pobyt po przyjeździe – wówczas środki zabezpieczone na poczet płatności zostają odblokowane na jego karcie po dokonaniu płatności gotówką.

d)Płatność gotówką (bez preautoryzacji karty kredytowej) wyłącznie w Recepcji z zachowaniem terminów, o których mowa w regulaminie.

3.13. Opłata rezerwacyjna dotyczy ściśle określonego terminu W przypadku rezygnacji Gościa z  opłaconego pobytu, opóźnionego przybycia lub chęci skrócenia pobytu Dom Przy Plaży nie zwraca uiszczonej już opłaty. Możliwe jest w takim wypadku przełożenie rezerwacji na inny termin o ile będzie to możliwe (w terminie 30 dni od daty skutecznej rezerwacji) lub scedowanie rezerwacji na inną osobę.

3.14. Obiekt zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy/ odwołania rezerwacji w przypadku: overbookingu, niezamierzonych błędów ze strony personelu, błędów i awarii systemu rezerwacyjnego na stronie www.domprzyplazy.eu  oraz na stronach reklamodawców i partnerów świadczących usługi dla Domu Przy Plaży, w takim przypadku obiekt zobowiązuje się zwrócić niezwłocznie całość płatności dokonanej w związku z rezerwacją( w przypadku kiedy została już pobrana i zaksięgowana na poczet usługi, której nie jest w stanie wykonać z powyższych powodów) i/lub zobowiązuje się niezwłocznie poinformować klienta o zaistniałej pomyłce i anulacji rezerwacji.

3.15 Oferty na stronie www.domprzyplazy.eu oraz reklamodawców i partnerów

świadczących usługi dla Domu Przy Plaży nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego.

3.15. W przypadku wystąpienia roszczeń odszkodowawczych Dom Przy Plaży zastrzega sobie prawo preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania kaucji zwrotnej w wysokości do 1000 PLN na poczet zabezpieczenia roszczeń do czasu wyjaśnienia sprawy. Kaucja/zabezpieczone na karcie środki podlegają rozliczeniu bądź zwrotowi w momencie rozstrzygnięcia spornych kwestii.

 

4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

4.1. Dla celów bezpieczeństwa oraz komfortu Gości palenie papierosów w pokojach i innych pomieszczeniach Domu Przy Plaży jest zabronione. W razie naruszenia zakazu zostaną Państwo obciążeni kosztami odświeżenia pokoju i interwencji straży pożarnej w przypadku uruchomienia DSO. W obu przypadkach jest to koszt 200 zł.

4.2. Zgodnie z art 415 Kodeksu Cywilnego Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia, urządzeń technicznych, sprzętu plażowego, ogrodowego i innych przedmiotów użytku wspólnego, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Dom Przy Plaży zastrzega sobie również prawo do sprawdzenia ilości i stanu bielizny pościelowej, ręczników i innych rzeczy będących na wyposażeniu pokoju w momencie zakwaterowania i obciążenia Gościa za ewentualne braki w dniu wykwaterowania. Jeśli uregulowanie płatności za zniszczenia/braki nie jest możliwa niezwłocznie na miejscu, Dom Przy Plaży zastrzega sobie możliwość obciążenia Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe, w tym skierowanie roszczeń do windykacji. W przypadku wystąpienia szkody należy niezwłocznie powiadomić o niej kierownika Recepcji lub obsługę Domu Przy Plaży.

4.3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Dom Przy Plaży może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Domu Przy Plaży.

4.4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, ma obowiązek wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

4.5. Domowi Przy Plaży przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa w przypadku braku całości lub części zapłaty za pobyt/szkody.

4.6. W Domu Przy Plaży nie wolno przestawiać mebli takich jak łóżka, szafy, kanapy.

4.7. Wszystkie dzieci na terenie całego obiektu, a w szczególności korzystające z placu zabaw i basenu muszą znajdować się pod opieką swojego opiekuna prawnego lub osoby, której ta opieka została powierzona. Gość przyjmuje do wiadomości, że przebywanie dzieci na terenie obiektu i ogrodu wiąże się z ryzykiem nieszczęśliwych wypadków, za które Dom Przy Plaży nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności za te wynikające z zaniedbania kontroli rodzicielskiej. 

4.8. Zgodnie z art 89 Kodeksu wykroczeń osoba która z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązana do nadzoru nad osobą nieletnią obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tą osobę.

4.9. Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci do lat 7. Osoby do 18 r.ż. mogą korzystać z basenu wyłącznie za zgodą i pod nadzorem swoich opiekunów. 

4.10. Goście Domu Przy Plaży zobowiązani są do zachowania porządku w obiekcie i nie pozostawiania rzeczy osobistych poza swoim pokojem i poza miejscami do tego przeznaczonych.

4.11. W przypadku pojawienia się zastrzeżeń co do jakości świadczonych usług Gość jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie ich obsłudze.

 

5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU PRZY PLAŻY

5.1. Dom Przy Plaży nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

5.2. Gość powinien zawiadomić kierownika Recepcji lub obsługę Domu Przy Plaży o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

5.3. Dom Przy Plaży odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu Domu Przy Plaży.

5.4. Dom Przy Plaży zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

5.5. Dom Przy Plaży nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie Domu Przy Plaży czy poza jego terenem.

5.6. Gość przyjmuje do wiadomości, że nieobowiązkowe bezpłatne miejsce parkingowe dla Gości Domu Przy Plaży znajduje się na ogrodzonym, ale nie strzeżonym terenie w odległości około 150m od posesji, na której znajduje się Dom Przy Plaży.

5.7. Dom Przy Plaży nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności związane z pracami budowlanymi, remontowymi, modernizacyjnymi itp., jakie mogą mieć miejsce w sąsiednich pokojach jak i poza nimi, jak także za niedogodności związane z funkcjonowaniem innych Gości na terenie obiektu.

5.8. Dom Przy Plaży nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe z przyczyn od niego niezależnych i zobowiązuje się do jak  najszybszego zgłoszenia szkody dostawcom usług zobowiązanych usunąć awarię.

5.9. Dom Przy Plaży zastrzega sobie możliwość wystąpienia zakłóceń  w dostawie internetu i telewizji związane z usytuowaniem obiektu i warunkami meteorologicznymi.

5.10. Dom Przy Plaży może odmówić dalszego świadczenia usług osobom naruszającym porządek i zasady regulaminu w trakcie przebywania na terenie obiektu, a także może żądać natychmiastowego opuszczenia obiektu bez zwrotu opłaty.

 

6 USŁUGI

6.1. Dom Przy Plaży świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

6.2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie personelowi, co umożliwi właścicielom poprawę standardu świadczonych usług tak szybko jak będzie to możliwe.

6.3. Dom Przy Plaży ma obowiązek zapewnić wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa lub w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

6.4. Sprzątanie i wymiana bielizny pościelowej odbywają się po zakończeniu pobytu w danym pokoju.

6.5. Dodatkowo na życzenie, Dom Przy Plaży świadczy płatne dodatkowe usługi. 

6.6. Na życzenie Gościa, Dom Przy Plaży świadczy bezpłatnie usługi:

a)budzenie o wyznaczonej godzinie,

b)przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 Regulaminu,

c)zamawianie taksówki.

 

7 ZASADY KORZYSTANIA ZE SPA

7.1. Zabiegi SPA są odpłatne wg. cennika zamieszczonego na stronie internetowej i dostępnego w Recepcji.

7.2. Rezerwacji zabiegów, sauny lub/i jacuzzi należy dokonać w Recepcji.

7.3. Na umówiony zabieg należy przybyć minimum 5 min. przed planowaną godziną rozpoczęcia.

7.4. W przypadku spóźnienia na umówiony termin, Dom Przy Plaży zastrzega sobie prawo skrócenia czasu zabiegu.

7.5. W przypadku zamiaru odwołania lub zmiany terminu zabiegu, prosimy o poinformowanie Recepcji.

7.6. Jeżeli klient posiada jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonania pewnych zabiegów, np. choroba, ciąża, trwające leczenie, niedawno odbyty zabieg medyczny, jest zobowiązany poinformować o tym osobę wykonującą zabieg. Osoby z chorobami serca nie mogą korzystać z sauny oraz kąpieli w wannach.

7.7. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków oraz osoby z chorobami zakaźnymi, wysypkami, otwartymi ranami nie mogą korzystać z zabiegów SPA. Decyzję ostateczną w tej sprawie podejmuje kierownik Recepcji lub fizjoterapeuta.

7.8. Szczegółowy regulamin korzystania ze SPA dostępny jest w Gabinecie i należy się z nim zapoznać przed przystąpieniem do zabiegów, zwłaszcza z przeciwwskazaniami do korzystania z sauny, jakuzzi, masaży i zabiegów na ciało.

7.9. Dom Przy Plaży nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię i inne kosztowności klientów wniesione na teren SPA.

7.10. Zakup danej usługi SPA jest równoznaczny ze złożeniem przez klienta oświadczenia, iż zapoznał się z REGULAMINEM SPA  i akceptuje go i nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do skorzystania z usługi .

7.11. Osoby mające nieukończone 18 lat mogą korzystać z usług SPA oraz przebywać na terenie SPA wyłącznie za zgodą rodziców bądź opiekunów.

 

8 CISZA NOCNA 

8.1 W Domu Przy Plaży obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

9 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

9.1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w Domu Przy Plaży przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

9.2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na Domu Przy Plaży. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

10 REKLAMACJE

10.1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

10.2. Wszelkie reklamacje przyjmuje kierownik Recepcji lub w razie jego nieobecności obsługa.

10.3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

10.4. Wszelkie niedogodności, niezgodności z ofertą, usterki etc., winny być zgłaszane niezwłocznie pracownikom recepcji celem ich usunięcia lub zareklamowania.


 

11 POSTANOWIENIA DODATKOWE

11.1. Dom Przy Plaży nie akceptuje obecności zwierząt na terenie obiektu.

11.2. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

11.3. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Domu Przy Plaży, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości. Zachowanie osób korzystających z usług Domu Przy Plaży nie powinno zakłócić spokoju pobytu innych Gości.

11.4. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.

11.5. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju.

11.6. W trosce o komfort pobytu naszych Gości w całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz smażenia ryby. Bardzo prosimy o smażenie i grillowanie ryb na zewnętrznym stanowisku grillowym.

11.7. W przypadku stwierdzenia niedostosowania się do powyższego Gość ponosi koszty dezynfekcji pomieszczeń.

11.8 Wszelkie spory, które wynikną w związku z rezerwacja i  realizacją usług w obiekcie Dom Przy Plaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. W przypadku braku osiągnięcia porozumienia, sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy tj. Właściciela obiektu Dom Przy Plaży."


 

Życzymy Państwu miłego pobytu i serdecznie zapraszamy ponownie.

Dom Przy Plaży